Vui lòng sử dụng biểu đồ dưới đây để tham khảo kích thước vật nuôi của bạn. Tất cả giá dịch vụ được dựa trên kích thước của thú cưng của bạn.