Vui lòng sử dụng bảng dưới đây để tham khảo kích thước vật nuôi của bạn. Tất cả giá dịch vụ dựa trên kích thước của thú cưng của bạn.